Be4legal upadłość konsumencka wałbrzych

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi?

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi?

Spis treści

Wstęp

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Jakie wierzytelności nie wymagają zgłoszenia syndykowi?

Procedura zgłoszenia wierzytelności syndykowi

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Toczące się postępowanie, a zgłoszenie wierzytelności

Czy zgłoszenie wierzytelności syndykowi gwarantuje odzyskanie długu?

 

 

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi

Wstęp

Z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wierzyciele – jeśli chcą brać udział w postępowaniu i mieć szansę zaspokoić swój dług z majątku upadłego oraz planu spłaty – powinni zgłosić swoją  wierzytelność syndykowi. Poza kilkoma wyjątkami, zgłoszenie następuje przez elektroniczny system KRZ. Jak dokonać takiego zgłoszenia?  O tym w dzisiejszym wpisie. Zapraszam do lektury.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych, w skrócie KRZ to elektroniczny system dostępny na stronie krz.ms.gov.pl w którym ujawnia się m.in. dane osób wobec których ogłoszono upadłość. Rejestr ten jest publiczny, nie wymaga zakładania konta, rejestracji, a zatem sama informacja o upadłości konkretnej osoby jest dostępna dla każdego przeglądającego rejestr.

Inaczej sprawa ma się, gdy chcemy przystąpić do konkretnego postępowania upadłościowego, jako wierzyciel upadłego i zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Konieczne jest wtedy założenie konta i zawnioskowanie o dostęp do akt syndyka. Konto będzie również potrzebne do składania wszelkich wniosków, pism procesowych do syndyka lub sądu, postępowania upadłościowe toczą się bowiem w całości w formie elektronicznej. Wniesienie pisma pocztą nie odniesie żadnego skutku procesowego.

Jest grupa wierzycieli, która może zgłosić wierzytelność pisemnie, za pośrednictwem poczty. Są to:

– wierzyciele mający wierzytelności wynikłe ze stosunku pracy np. zaległe wynagrodzenia,

– wierzyciele alimentacyjni

– wierzyciele mający orzeczoną rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

– wierzyciele mający orzeczoną rentę z tytułu zamiany prawa dożywocia na rentę

Jakie wierzytelności nie wymagają zgłoszenia syndykowi?

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu, jednak jest pewna grupa wierzytelności, które syndyk wpisuje na listę wierzytelności z urzędu. Są to:

– należności ze stosunku pracy, tutaj przede wszystkim wynagrodzenia za pracę, jeśli upadły był naszym pracodawcą

– wierzytelności zabezpieczone hipoteką i zastawem

– wierzytelności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pomimo, że wyżej wskazane wierzytelności są wpisywane z urzędu, zalecam mimo wszystko dokonać ich zgłoszenia. Może się bowiem zdarzyć, że syndyk w postępowaniu z jakiś względów je pominie.

Wierzytelności alimentacyjne wymagają zgłoszenia syndykowi. Nie są wpisywane w urzędu.

 

Procedura zgłoszenia wierzytelności syndykowi

Zgłoszenia dokonuje się poprzez właściwy do tego celu formularz dostępny w KRZ. Na zgłoszenie masz 30 dni od momentu ogłoszenia przez sąd upadłości Twojego dłużnika. Czy to oznacza, że jeśli masz dłużnika to musisz codziennie przeglądać rejestr, żeby nie umknął ci termin do zgłoszenia? Na szczęście nie ma takiej potrzeby – syndyk ma obowiązek niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości poinformować o niej wszystkich wierzycieli, których dłużnik wskazał we wniosku o upadłość i wezwać ich do zgłoszenia swoich wierzytelności. Pamiętaj jednak, że masz 30 dni od wydania postanowienia sądu o upadłości, a nie od momentu powiadomienia Ciebie przez syndyka o upadłości!

Aby dokonać zgłoszenia poprzez KRZ należy:

 • wejść na stronę prs.ms.gov.pl
 • kliknąć przycisk „zaloguj” widoczny w prawym górnym rogu strony
 • na stronie logowania kliknąć „rejestracja” (przycisk widoczny pod oknami do logowania)
 • w następnym oknie wybrać sposób rejestracji – poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany ( zarejestrowania profilu zaufanego dokonasz na stronie pz.gov.pl) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie i w wiadomościach e-mail
 • po rejestracji i zalogowaniu wybierz kafelek „katalog dokumentów”:
 

 

a następnie:

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi

 

 • wpisz sygnaturę postępowania i uzupełnij formularz

Nie musisz zgłaszać wierzytelności samodzielnie. Możesz to zlecić pełnomocnikowi – radcy prawnemu lub adwokatowi.

Czy syndyk może nie uznać zgłoszenia wierzytelności?

Tak, jeśli np. zgłosiłeś ją ze znacznym opóźnieniem lub brak jest dokumentów ją potwierdzających. Na odmowę uznania wierzytelności, wierzycielowi przysługuje sprzeciw. Wnosi się go do sądu, ale za pośrednictwem syndyka w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności.

Aby właściwie wypełnić formularz, musisz przygotować:

 1. swoje dane osobowe, PESEL jeśli mamy do czynienia z osobą fizyczną lub nr KRS jeśli mamy do czynienia z osobą prawną. W przypadku braku nr PESEL/KRS – inne dane umożliwiające identyfikację wierzyciela np. numer NIP, REGON, adres zamieszkania, adres siedziby spółki.
 2. określenie wierzytelności, jej wysokości wraz z należnościami ubocznymi – odsetkami, kosztami sądowymi, a w przypadku wierzytelności niepieniężnej, jej oszacowaną wartość
 3. dowody na potwierdzenie istnienia wierzytelności. Musisz je jedynie wymienić, nie ma potrzeby załączać żadnych dokumentów. Syndyk zweryfikuje samodzielnie Twoją wierzytelność w dokumentach upadłego oraz właściwych rejestrach. Dopiero, gdy wierzytelności nie uda się potwierdzić, syndyk wezwie Ciebie do przedłożenia dokumentów z nią związanych – chodzi tu np. o umowy, ugody, wyroki sądów, czy nakazy zapłaty.
 4. kategorię do której wierzytelność ma być zaliczona. O kategoriach wierzytelności możesz przeczytać we wpisie: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością, jeśli takie zostały nadane
 6. jeśli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe – stan sprawy, sygnaturę akt
 7. numer rachunku bankowego wierzyciela do dokonywania spłat, jeśli wierzyciel taki rachunek posiada.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie podlega żadnej opłacie.

Jeśli natomiast wierzyciel nie dokonał zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości, nadal może ją zgłosić, ale będzie musiał dokonać opłaty stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W momencie pisania artykułu (luty 2024 r.) opłata ta wynosi zatem nieco ponad 1 100,00 zł. Syndyk wzywa wierzyciela do dokonania opłaty, na rachunek bankowy przez siebie wskazany w wyznaczonym terminie.

Ponadto spóźniony wierzyciel jest uwzględniany wyłącznie w planach podziału  funduszy masy upadłości powstałych już po zgłoszeniu wierzytelności.

Jeżeli natomiast wierzytelność została zgłoszona już po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

Toczące się postępowanie, a zgłoszenie wierzytelności

W praktyce dość częstą sytuacją jest ogłoszenie upadłości dłużnika w trakcie postępowań sądowych wszczętych przez wierzycieli. W takiej sytuacji wierzyciel również ma obowiązek zgłosić wierzytelność syndykowi. Takie postępowanie sądowe na skutek ogłoszenia upadłości zostanie zawieszone, a po umieszczeniu wierzytelności na liście wierzytelności, będzie umorzone.

Natomiast, gdy pomimo zgłoszenia wierzytelność nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności (np. została zgłoszona po terminie i ustaleniu ostatecznej listy wierzytelności, albo wierzyciel nie dostarczył syndykowi dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności) wówczas zawieszone postępowanie może być przez wierzyciela podjęte. Wtedy w sprawie zamiast upadłego występuje syndyk.

Wyjątek stanowi postępowanie wszczęte przez wierzyciela alimentacyjnego, którego celem jest uzyskanie lub podwyższenie alimentów. Takie postępowanie toczy się nawet po ogłoszeniu upadłości. Może też być wszczynane już po ogłoszeniu upadłości. W takiej sytuacji do postępowania zamiast dłużnika wchodzi syndyk.

Czy zgłoszenie wierzytelności syndykowi gwarantuje odzyskanie długu?

W pierwszej kolejności zaspokojeniu ze środków, które syndyk uzyskał ze sprzedaży majątku oraz z dochodów upadłego podlegają koszty postępowania, w tym koszty pracy syndyka. Następnie zobowiązania masy upadłości – składki emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, wynagrodzenia pracowników, renty za wywołanie choroby, kalectwa lub śmierci oraz alimenty. Dopiero gdy te koszty i wydatki zostaną zaspokojone, a w masie upadłości zostaną jeszcze jakieś środki, spłacane są zadłużenia wierzycieli według kategorii. Rodzaje kategorii i zasady spłat poszczególnych kategorii znajdziesz we wpisie: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności nie gwarantuje zatem zaspokojenia z masy upadłości na etapie działania syndyka, ale umożliwia uczestnictwo w planie podziału funduszy masy upadłości, a później partycypację w planie spłaty ustalonego przez sąd upadłemu. O planie spłaty – czym jest, jakie są zasady jego ustalenia – możesz przeczytać we wpisach:

Plan spłaty wierzycieli

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

 

Jeśli masz pytania związane z tematem “jak zgłosić wierzytelność syndykowi” napisz do mnie na kancelaria@be4legal.pl lub zadaj pytanie w komentarzu poniżej.

Odwiedź też nasz fanpage: https://www.facebook.com/be4legal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ocena 5/5 - (1 głosy)